Nachtmodus

Algemene voorwaarden

Lukraak Webdesign

Artikel 1 - Definities

 1. Lukraak Webdesign is de uitvoerder van alle werkzaamheden met betrekking tot de aangeboden producten en diensten en is gevestigd te Noorden met KVK nummer: 81497733.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens rechtsopvolger die aan Lukraak Webdesign de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het uitbrengen van een offerte.
 3. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan Lukraak Webdesign om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder ‘het verrichten van werkzaamheden’ wordt verstaan: Het ontwikkelen, opleveren en hosten van een website inclusief eventuele aanvullende werkzaamheden zoals logo en huisstijl ontwerp en hosting.
 5. Onder ‘offerte’ wordt verstaan: de gespecificeerde te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die te verrichten werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Lukraak Webdesign alle met Lukraak Webdesign gesloten overeenkomsten en op alle door Lukraak Webdesign verrichte werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig indien deze schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Offerte

 1. De offertes van Lukraak Webdesign zijn een uitnodiging tot het aanvaarden van een aanbod. Dat betekent dat zowel de opdrachtgever als Lukraak Webdesign altijd het recht heeft een opdracht niet te aanvaarden.
 2. Alle offertes uitgebracht door Lukraak Webdesign geschieden voor kosten van de opdrachtgever. De prijs voor het uitbrengen van de offerte zal vooraf bepaald worden en schriftelijk worden gedeeld met de opdrachtgever.
 3. Offertes van Lukraak Webdesign zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Lukraak Webdesign heeft ondertekend en geretourneerd.
 2. De opdrachtbevestiging bevat de volledige omschrijving van de opdracht, inclusief de aanvullingen en wijzigingen die schriftelijk zijn afgesproken.
 3. Wijzigingen in de opdracht na verstrekking, dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan Lukraak Webdesign kenbaar te worden gemaakt. Mondeling opgegeven wijzigingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor Lukraak Webdesign. Deze gevolgen kunnen doorgerekend worden naar de opdrachtgever.
 4. Wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Lukraak Webdesign.
 5. Eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld aan de hand van de besteedde uren en een branche redelijk uurtarief.
 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd wordt overschreden door Lukraak Webdesign.

Artikel 5 - Vergoeding

 1. Alle opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders aangegeven.
 2. De vergoeding van Lukraak Webdesign is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 3. De vergoeding wordt vermeerderd met bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld abonnements kosten van diensten van derden of huisstijl ontwerp.
 4. Indien Lukraak Webdesign door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden vergoed, op basis van de gebruikelijke door Lukraak Webdesign gehanteerde tarieven.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen en in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Lukraak Webdesign aan te wijzen bankrekening.
 2. Bij overschrijding van de termijn voor betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd vanaf de vervaldag de opdrachtgever 1% rente over het gefactureerde bedrag in rekening te brengen per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is. Daarnaast is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15% over het gefactureerde bedrag met een minimumbedrag van EUR 100,-. Als de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, dan volgt Lukraak Webdesign de wettelijke (incasso) termijn (art. 6:96 lid 5 BW) en de berekening van de incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.
 3. Bij overschrijding van de termijn van betaling heeft Lukraak Webdesign het recht om haar werkzaamheden voor de klant onmiddellijk op te schorten. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte invorderingskosten, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen.

Artikel 7 – Aanbiedingen

 1. De door Lukraak Webdesign gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn 4 weken geldig.
 2. Als werkzaamheden worden verricht voor een opdrachtgever welke niet vallen onder een eerdere overeenkomst of aanbieding, dan wordt vermoed dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor de opdrachtgever worden verricht. Voor deze werkzaamheden zal een separate vergoeding worden berekend.

Artikel 8 - Levering

 1. Lukraak Webdesign bepaalt in samenspraak met de opdrachtgever een oplevertermijn. Lukraak Webdesign zal de opgegeven levertijden naar beste vermogen nakomen.
 2. Overschrijding van de oplevertermijn geeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichtingen jegens Lukraak Webdesign.
 3. Bij de beoordeling van de juiste vervulling van werkzaamheden blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.
 4. Content, zoals teksten en afbeeldingen, ten behoeve van het opgeleverde product is volledig de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
 5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na oplevering van het product, schriftelijk aan Lukraak Webdesign te worden meegedeeld. Als een opdrachtgever dit nalaat, heeft hij met het nalaten het resultaat van de opdracht volledig aanvaard.
 6. Lukraak Webdesign is niet genoodzaakt functionaliteiten uit te breiden indien de huidige functionaliteiten niet voldoen volgens de opdrachtgever, tenzij deze functionaliteiten aantoonbaar gebreken hebben.
 7. Er geldt een bedenktijd op de oplevering van de website van veertien dagen ingaande direct na het onderteken van de offerte. Deze bedenktijd is niet van toepassing op grafisch maatwerk.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Lukraak Webdesign ontwikkelde producten en overig werk blijven berusten bij Lukraak Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Lukraak Webdesign daartoe bevoegd.
 2. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Lukraak Webdesign te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Lukraak Webdesign openbaar te maken.
 3. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Lukraak Webdesign, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het in opdracht van opdrachtgever door Lukraak Webdesign gemaakte werk, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de overeengekomen bestemming.
 4. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Lukraak Webdesign niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan aangegeven bij het verstrekken van de opdracht. In geval van ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp door de opdrachtgever, heeft Lukraak Webdesign recht op een vergoeding van € 5.000,– voor elke gemaakte overtreding en € 500,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetes zijn zonder nadere ingebrekestelling direct na het ontdekken van de overtreding opeisbaar. Deze boetes verminderen op geen enkele manier het recht van Lukraak Webdesign een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen.
 5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten van de opdracht te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
  vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en de billijkheid.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Lukraak Webdesign voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 7. Lukraak Webdesign heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 10 – Inschakelen van derden

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt.
 2. Een begroting voor kosten van derden, opgesteld door Lukraak Webdesign, heeft slechts een indicatieve strekking.
 3. Als Lukraak Webdesign voor eigen rekening en risico goederen en diensten van derden afneemt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden ten aanzien van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Opzegging

 1. De opdrachtgever en Lukraak Webdesign kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt Lukraak Webdesign zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door de opdrachtgever heeft Lukraak Webdesign eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit deze opzegging.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Lukraak Webdesign is niet aansprakelijk voor: –bij de opdrachtgever of derden ontstane schade welke het gevolg is van de verstrekking van onjuist aangeleverde materialen of informatie door of namens de opdrachtgever aan Lukraak Webdesign of welke anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever; –fouten of tekortkomingen in het ontwerp, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3, 8.4, 8.5 en 8.6; –bij de opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade; –bij de opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor de opdrachtgever zich heeft verzekerd. De aansprakelijkheid van Lukraak Webdesign voor een tekortkoming of onrechtmatige daad in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever als vergoeding (exclusief omzetbelasting) aan Lukraak Webdesign heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van drieduizend euro (€ 3.000,–).
 2. Indien er geen gebruik is gemaakt van het aanbod van onderhoud is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen die voortkomen uit plugins of Wordpress software updates. Lukraak webdesign is nooit aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een kennelijke poging van de opdrachtgever om de website te onderhouden.
 3. Lukraak Webdesign is nooit aansprakelijk voor schade door de inhoud van de website. De opdrachtgever vrijwaart Lukraak Webdesign van elke aanspraak door derden.
 4. Voor alle indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, stagnatie van de bedrijfsvoering of gemiste besparing is Lukraak Webdesign nooit aansprakelijk.
 5. Lukraak Webdesign is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit technische gebreken van onze hosting oplossing.
 6. Lukraak Webdesign doet alles in haar macht om eventuele hack pogingen af te weren door gebruik te maken van een SSL verbinding, gebruikte software jaarlijks te updaten, sterke wachtwoorden te gebruiken en eventuele kwetsbaarheden in de software tijdig op te lossen. In het beginsel worden er geen backups gemaakt van de website tenzij de opdrachtgever hier expliciet opdracht voor geeft. Schade ten gevolge van een ransomware aanval worden gezien als overmacht en vallen dus niet onder de aansprakelijkheid van Lukraak Webdesign.
 7. Lukraak Webdesign is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruiken van onveilige wachtwoorden gekozen door de opdrachtgever.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lukraak Webdesign in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en dit zonder dat Lukraak Webdesign gehouden is tot enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, die niet aan Lukraak Webdesign kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.
 3. Ziekte of anderszins fysiek onvermogen van de zijde van Lukraak Webdesign valt voor deze voorwaarden onder overmacht.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Lukraak Webdesign waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.